Nemzeti cucc

Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. (továbbiakban: „Szolgáltató”), www.nemzetimenesbirtokaukcio.hu weboldalon (a továbbiakban: „Aukciós oldal”) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: „Ügyfél”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: „Felek”).

I. Általános rendelkezések:

1. A Szolgáltató adatai:

Név: Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített név: Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.

Székhely: 5820, Mezőhegyes Jung József tér 1.

Levelezési cím: 5820, Mezőhegyes Jung József tér 1.

Telefonszám: 68/566-566

Email cím: aukcio@mezohegyesbirtok.hu.hu

Cégjegyzékszám: 04 10 001421

Nyilvántartásba bejegyző bíróság: Békés megyei cégbíróság

Adószám: 11043924-2-04

Bankszámlaszám: 11733003-21355824

1.1. Fogalmak

1.1.1 Regisztráció: Az oldalon történő licitáláshoz regisztráció szükséges, amely során ellenőrzésre kerülnek a megadott adatok, a kötelező mezők kitöltése után a rendszer egy automatikus válaszüzenetet küld benne egy linkkel, amely link aktiválja a regisztráció aktívvá válik. Ezzel együtt nem válik automatikusan licitálóvá a felhasználó, amíg a megadott adatok ellenőrzése után azt a rendszer nem engedélyezi.

1.1.2. Licitáló: az a Felhasználó, aki licitál - elektronikus úton vételi ajánlatot tesz.

1.1.3. Kaució: Szolgáltató jogosult arra, hogy bizonyos aukciók esetében csak akkor fogadja el érvényesnek a licitet, ha a licitáló kauciót tesz le, és a kauciónak a licitálás lezárása előtt meg kell érkezni a szolgáltató számlájára. Általános szabályként az 1.300.000 Ft, azaz egy millió háromszázezer forint feletti kikiáltási árú eszközöknél  kaució köthető ki, ilyenkor az aukció leírásában szereplő összeget át kell utalni a feltüntetett számlára a felhasználónév és aukciószám feltüntetésével. A kaució a vételárba beszámít és a vesztes licitáló 8 napon belül visszakapja a befizetett kauciót.

A kaució nem jár vissza abban az esetben ha a licitáló megnyerte az aukciót, de a licitáló bármely okból eláll a vásárlási szándékától, nem fizeti ki és veszi át a megnyert aukció tárgyát.

Kauciót a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság 11733003-21355824 számú számlájára kell teljesíteni a felhasználónév és aukciószám feltüntetésével !

1.1.4. Aukció: az a tranzakció, amelynek során a Felhasználók licitálás (elektronikus úton való vételi ajánlat megtétele) útján vásárolhatják meg az Szolgáltató által feltöltött terméket. Az aukció nyertese az a Felhasználó, aki annak végéig a legmagasabb vételi ajánlatot (licitet) tette, vagy aki a terméket az Szolgáltató által meghatározott (az aukcióban szereplő „villámár”) fix áron megvásárolta;

„Villámár”: A Szolgáltató jogosult az árverés ideje alatt „villámár” alkalmazására, amelyen az első licitáló, aki a „villámárat” megadja, jogosult megvásárolni az eszközt.

1.1.5. Megtekintés: az aukció tárgyai mindenen pénteken 9-12 óra között megtekinthetőek a szolgáltató műszaki igazgatóság telephelyén (Mezőhegyes, 18 major-Gépjavíító)

1.1.6. Aukciós oldal használatával az Ügyfél elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket. Kérjük, hogy kizárólag akkor használja tovább az Aukciós oldalt, ha a jelen felhasználási feltételeket megismerte, és azt maradéktalanul elfogadja. Az Aukciós oldal használata, valamint az Aukciós oldal által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes alapon történik, és az adatokat a Szolgáltató csak a szolgáltatás megfelelő nyújtásához szükséges mértékben használja fel.

A Szolgáltató a jelen ÁSZF rendelkezéseit, a forgalmazott termékek körét, vételárát, határidőket stb. szabadon megváltoztathatja. A változás az Aukciós oldalban történt megjelentés időpontjától hatályos. A változtatások a létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

1.2. A vásárlás menete, a Felek közötti szerződés létrejötte.

1.2.1. Az Aukciós oldalban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (Korm.rendelet), továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szabályozza.

1.2. 2. Az Aukciós oldalban történő vásárlás elektronikus úton leadott licitálással lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. Az aukciós oldal egyes szolgáltatásai csak regisztráció után vehetők igénybe.

1.2.3. A licitálással és annak a Szolgáltató általi visszaigazolásával a Felek között szerződés jön létre. A szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. A szerződést a Szolgáltató rögzíti, és a számviteli szabályok szerint a számla kiállításának időpontjától számított 8 (nyolc) évig megőrzi.

1.2.4. A szerződés nyelve magyar, amelyet a Szolgáltató iktat.

1.2.5. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

1.2.6. Panaszügyintézés helye, módja:

Cím és postacím: Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. 5820 Mezőhegyes Jung József tér 1.

Telefon: 68/566-566

E-mail: info@mezohegyesbirtok.hu

Panaszügyintézés módja: telefonon, e-mail-ben, postai úton

Telefonos panaszügyintézés időrendje: munkanapokon: 8-12,13-16 óráig

2. Az elektronikus ajánlattétel időtartama és lezárása

Az elektronikus licittétel időtartama és lezárása az adott licittárgy aukciós oldalán van feltüntetve. A feltüntetett árak Bruttó árak !

3. Licit:

3.1. A licitáláshoz a szerződés teljesítéséhez (a termék/ek/ kézbesítéshez) az Ügyfél pontos adatainak megadása szükséges. Amennyiben az Ügyfél regisztrált az Aukciós oldalban, adatait megtekintheti és módosíthatja az "Adatmódosítás" linkre kattintva. A termékek közötti böngészéshez regisztráció nem szükséges.

3.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért. A Szolgáltatót a regisztrált adatok Ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.3. Valamely termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit a termékről készített képre kattintva elérhető adatlapról lehet megismerni.

Az Aukciós oldalban található termékadatok tájékoztató jellegűek.

3.4. A termék aktuális vételára mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót már tartalmazza.

3.5. Szabálytalanul, a rendszer esetleges hibájából fakadó licitek érvénytelen licitnek számítanak akkor is, ha azt a rendszer az esetleges hiba eredményeként befogadta. Ilyen esetben azonnal értesíteni kell az Informatikai osztályt, amely kivizsgálja az esetet és intézkedik a jogszerű állapot helyreállítására.

3.6 Az aukciótól függően, amennyiben az utolsó 5 percben licit érkezik a rendszer az akció végét automatikusan meghosszabítja egészen addig, még legalább 5 perc nem telik el licit nélkül.

4. A vételár megfizetése

A licit befejezését követően a nyertes licitáló a kiállított számla ellenében köteles 8 napon belül átutalással, a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság 11733003-21355824 számú számlájára kell teljesíteni !

5. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

5.1. Az Ügyfél által elküldött ajánlat (licit) megérkezéséről a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mailt küld.

5.2. Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó – a 3.1. pont szerinti – visszaigazoló e-mailt.

Az Ügyfél a szerződés megkötése előtt, vagyis a Szolgáltató megrendelést visszaigazoló e-mailjének megküldése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

5.3. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Ptk. és az Ektv. irányadók. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

6. Fizetési feltételek

Az Licitáló az alábbi fizetési módok közül választhat:

Az átutalással történő fizetés határideje a számla kiállítását követő 8. nap. A licitált terméket a számla kiállítását követően 8 napon belül köteles a vevő elszállítani.

6.1. Elállási jog gyakorlásának a menete

6.1.1. A szolgáltatónak a www.nemzetimenesbirtokaukcio.hu oldalra feltett ajánlatait szerződéskötési nyilatkozatnak minősülnek, vagyis az ettől való elállás sem lehetséges.

6.1.2 A szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy bármilyen hibás adatrögzítés esetén értesítés nélkül visszavonja, illetve törölje az aukciót.

6.1.3. A szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy hibás adatrögzítés esetén törölje a licitet.

6.1.4. A szolgáltató előre nem látható, de bizonyítható és felróható technikai probléma esetén a licitálás tisztaságának megőrzése érdekében fenn tatja a jogot arra, hogy a már lezárt aukciót is visszavonja, törölje vagy újraindítsa.

6.1.5. A szolgáltató 4. pont megsértése esetén jogi úton kérheti az 5.3 szerint létrejött szerződés teljesítését és eltilthatja a felhasználót a további licitálástól. Ilyen esetben minden felmerülő költség a szerződés megszegőjét terheli.

6.1.6. Amennyiben a licit nyertese a számla kiállításától számított 8 napon belül nem fizeti meg a vételárat vagy legkésőbb 15 napon belül sem szállítja el a megnyert licit tárgyát, a szolgáltató semmisnek tekintheti az aukció eredményét és új aukciót írhat ki.
Ha szolgáltató úgy dönt él ezen lehetőségével, a regisztrációban megadott e-mail címen írásban tájékoztatja erről a licitálót.
Ilyen esetlen a befizetett kaució a szolgáltatónál marad, a kaución felüli kifizetett vételárat vissza kell utalni.

7. Jótállás, Szavatosság

7.1. Az Ügyfél tudomással bír arról, hogy az aukciós oldalon használt termékek kerülnek értékesítésre és licitálás előtt megtekintési lehetősége is van.

A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan sem a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, sem egyéb jogszabály alapján jótállási kötelezettség nem terheli.

7.2. Szolgáltató az általa értékesített termékekre vonatkozóan önkéntes jótállást nem vállal.

8. Felelősség

8.1. A weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

8.2. Az Ügyfél a weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

8.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

8.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

8.5. Az internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

8.6. Amennyiben az Ügyfél a weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ illetve aukció haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

8.7. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy az oldal JAVA szkripteket használ működése során, amelynek működését a böngésző egyes bővítményei módosíthatják (reklám blokkoló, NoScript, stb). Ezért a szolgáltatót nem terheli felelősség, ha az ügyfél számítógépén az oldal nem frissül megfelelően.

9. Szerzői jogok

9.1. A weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a weboldalon, valamint a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

9.2. A weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

9.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

10. Jogérvényesítési lehetőségek

10.1. Panaszügyintézés

10.1.1. Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az 1.2.6.. pontban megjelölt elérhetőségeken terjesztheti elő.

10.1.2. A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel. Telefonon közölt szóbeli panasz esetén a jegyzőkönyvet legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi az ügyfélnek, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

10.1.3. A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

10.1.4. Az írásbeli panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

10.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

10.2.1. Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

a) Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

b) Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Megyei Békéltető Testület elérhetőségei:


Telefon/Fax: 06-66/324-976

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.


Levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.


A további békéltető testületek elérhetőségét megtalálhatják a www.bekeltetes.hu oldalon.

11. Adatkezelési tájékoztató

11.1. A Szolgáltató tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.

11.2. A Szolgáltató különös figyelmet fordít a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott személyes adatok megszerzése és feldolgozása során az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név,- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendeletének (GDPR) fokozott betartására.

11.3. A Szolgáltató birtokába jutott adatok feldolgozására vonatkozó tevékenységeket a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően és jelen ÁSZF-ben foglalt adatvédelmi rendelkezések szem előtt tartásával végzi a Szolgáltató. Az Ügyfél a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételével a hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott adatok az adatfeldolgozóhoz továbbításra kerüljenek.

11.4. Az Ügyfél által megadott információkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy az információk valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértik, vagy a jelen adatvédelmi szabályokat megszegik, illetve az adatvédelmi szabályok be nem tartásával kárt okoznak, a Szolgáltatónak jogában áll megtenni a szükséges jogi intézkedéseket, együttműködve az eljáró hatóságokkal. Amennyiben a szolgáltatás igénybevételéhez az Ügyfél harmadik személy adatait adta meg, vagy a weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult kártérítés érvényesítésére.

11.5. A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb adatfelhasználás érdekében a Szolgáltató megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrzi és biztosítja az online módon gyűjtött információkat.